วัดโพธิ์ หรือชื่อเต็มว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

เป็นวัดที่มีความงดงามและวิจิตรตระการตาอย่างมากและเป็นวัดอีกแห่งในปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงาม และกราบไหว้จำนวนมาก

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 นอกจากเป็นโบราณสถานที่งดงามแล้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ยังเปรียบเสมือนกับ มหาวิทยาลัยแห่งแรก ของไทยอีกด้วย

เนื่องจากภายในได้มีการรวบรวมสรรพวิชาแขนงต่างๆ เอาไว้มากมาย ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางความทรงจำ ขององค์การยูเนสโก

ซึ่งภายในมีชิ้นส่วนและพระอุโบสถที่มีอายุเก่าแก่มาก รวมถึงเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเจดีย์มากที่สุดถึง 99 องค์ ซึ่งรวมไปถึงเจดีย์ 4 รัชกาล

ซึ่งประกอบด้วยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 ซึ่งภายในวัดโพธิ์นั้นจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

ที่มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากราว 6 – 8 ล้านคนต่อปี มีจำนวนมากเท่ากับ วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นพระบรมมหาราชวังฝั่งตรงข้ามกับวัดโพธิ์

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ สถานที่เที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ

วัดพระเชตุพน ฯ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2331 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดเจ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้สถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นมา

พื้นที่วัดนี้แต่เดิมคือ วัดโพธาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี

ซึ่งทางรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้มีการบูรณะและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2344 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส

หลังจากนั้นวัดพระเชตุพน ฯ ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งซึ่งต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จารึกสรรพตำราต่างๆไว้ในบริเวณศาลาต่างๆของวัด

และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า พระราชทานนามสร้อยต่อท้ายชื่อวัดเพิ่มเติมว่า

วัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในสมัยนั้นภายในวัดได้มีการทำพระราชพิธีต่างๆ นับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากทางฝั่งพระนครในสมัยนั้น

นอกจากนี้แล้ววัดพระเชตุพนฯยังเปรียบเสมือนพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งแรกของไทยอีกด้วย

โดยมีการรวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม จิตรกรรม และการแพทย์เอาไว้ภายในวัดด้วย

ปัจจุบันวัดพระเชตุพนฯ นั้นยังมีการเรียกติดปากกันสั้นๆว่า วัดพระเชตุพนฯ เหมือนดั่งชื่อวัดในสมัยก่อน นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ยักษ์วัดแจ้งและวัดโพธิ์” อีกด้วย สมัยเด็กๆเพื่อนมักจะได้ยินคำว่า ยักษ์ มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี้แหละที่มา