วัดไชยวัฒนาราม วัดไทยโบราณอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

วัดแห่งนี้จัดว่าเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมากท่องเที่ยว จากกระแสละครดังเรื่อง บุพเพสันนิวาส ซึ่งมีฉากของวัดแห่งนี้ด้วยทำให้มีผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยละครดังและอยากศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 สมัยพระเจ้าปราสาททอง ทรงโปรดเกล้าฯสร้างวัดแห่งนี้เพื่ออุทิศแด่พระราชกุศลถวายพระราชมารดา โดยมีการออกแบบจำลองมาจากปราสาทนครวัดของกัมพูชาและใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาทุก

วัดไชยวัฒนาราม

พระองค์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่วัดแห่งนี้ด้วย วัดแห่งนี้มีความสวยงามเปรียบเทียบได้ดั่ง พระบรมมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว ของกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันอย่างมาก

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2310 วัดนี้ถูกใช้เป็นค่ายตั้งรับข้าศึกหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนานหลายปีและมีกลุ่มคนเข้ามาลักลอบขุดสมบัติและตัดเศียรพระรวมถึงการขุดเอาทองของวัดออกไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2530 ทางกรมศิลปากรเข้ามาอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน

โบราณสถานของไทย ปัจจุบันวัดแห่งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยและจากกระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาสทำให้มีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย