พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

ที่ถูกสร้างมายาวนานและจัดว่าเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง ที่มีความสวยงามมาก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้า ฯให้สร้างภายในพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรก ในพระราชวัง อีกด้วย พระที่นั่งวิมานเมฆสร้างขึ้น

โดยใช้ไม้สักทองทั้งหลังซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในรัชสมัยของพระองค์ เรียกพระที่นั่งนี้ว่า พระราชวังสวนดุสิต

ซึ่งก่อนการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2444 โดยพระองค์ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้รื้อ พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์

และโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นที่ เกาะสีชัง เมื่อสร้างเสร็จแล้วทรงพระราชทานนามว่า พระที่นั่งวิมานเมฆนั่นเอง

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆจัดว่าเป็นพระที่นั่งที่มีความสวยงาม โดยการก่อสร้างใช้ “ไม้สักทอง” สร้างทั้งหลังรวมถึง การออกแบบสถาปัตยกรรม ของพระที่นั่ง ในรูปแบบทรง วิกตอเรียไทยประยุกต์

เป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานความเป็นตะวันตก และความประณีตงดงามดั่งไทย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดมากที่สุด

โดยผู้ออกแบบและตกแต่งคือ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยพระที่นั่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2449 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จึงได้เสด็จแปรพระราชฐาน มาประทับที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นการถาวร หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453  พระที่นั่งวิมานเมฆยังคงถูกใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน

จนกระทั่งสิ้นรัชกาลเหล่าเจ้านายฝ่ายในจึงกลับมาประทับที่ พระบรมมหาราชวังดังเดิม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาประทับที่พระที่นั่งวิมานเมฆ

และหลังจากสิ้นรัชกาล จึงเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในพักหนึ่งและหลังจากนั้นพระที่นั่งจึงถูกปล่อยว่างและมิได้มีเจ้านายพระองค์ใดประทับอีกเลย

จนกระทั่งตัวอาคารเกิดทรุดโทรมตามกาลเวลาทำให้ตัวอาคารผุพัง พระที่นั่งวิมานเมฆถูกปล่อยว่างโดยไม่มีเจ้านาย หรือ เชื้อพระวงศ์ฝ่ายใดประทับเลย

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 รัชสมัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นปีที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอพระบรมราชานุญาตซ่อมแซมและปรับปรุงพระที่นั่งใหม่อีกครั้ง

เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวิมานเมฆจึงได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง

แต่เติมสีต่างๆให้กลับมามีความสวยงามดังเช่นที่เคยสร้างครั้งแรก ปัจจุบันพระที่นั่งวิมานเมฆได้รับการดูแลจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเปิดพิพิธภัณฑ์ ส่วนพระองค์อีกด้วย